Arhavi Nöbetçi Eczane

HAYAT ECZANESİ

ARHAVİ
MUSAZADE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:6
0466 312 41 64
Haritada görüntülemek için tıklayınız...

HAYAT ECZANESİ

ARHAVİ
MUSAZADE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:6
0466 312 41 64
Haritada görüntülemek için tıklayınız...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre; faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. İşte yeni dönemdeki tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

Corona viru¨s salgınının toplum sagˆlıgˆı ve kamu du¨zeni ac¸ısından olus¸turdugˆu riski yo¨netme ve hastalıgˆın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mu¨cadele su¨recinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yo¨nelik uyulması gereken kurallar ve o¨nlemler; salgının genel seyrinin ve Sagˆlık Bakanlıgˆı ile Bilim Kurulunun o¨nerilerinin degˆerlendirilmesi sonucunda Cumhurbas¸kanlıgˆı Kabinesinde alınan kararlar dogˆrultusunda belirlenmektedir.

Bu c¸erc¸evede salgınla mu¨cadelede sıkı tedbirlerin alındıgˆı 14 Nisan 2021­, 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma do¨nemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalles¸me” su¨reci yu¨ru¨tu¨lmektedir.

Kademeli normalles¸me do¨neminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sagˆduyulu ve fedaka^rca yaklas¸ımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yas¸anan as¸ılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi du¨s¸u¨s¸/yatay seyir izlendigˆi kamuoyunun malumudur.

O¨te yandan hep birlikte elde edilen bu bas¸arının su¨rdu¨ru¨lmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen as¸ılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalles¸menin sagˆlanması ic¸in salgın tedbirlerine riayet etmek o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de o¨nemini korumaktadır.


Bu dogˆrultuda salgının seyrinde yas¸anan gelis¸meler ile Sagˆlık Bakanlıgˆı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbas¸kanımızın bas¸kanlıgˆında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbas¸kanlıgˆı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalles¸me su¨recinin u¨c¸u¨ncu¨ etabı kapsamında as¸agˆıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren hayata gec¸irilmesi gerektigˆi degˆerlendirilmis¸tir.

1. SOKAGˆA C¸IKMA VE S¸EHI·RLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar c¸erc¸evesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamaları (hafta ic¸i ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨ saat 05.00'e kadar su¨rdu¨ru¨lecektir.

1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨ saat 05.00'ten itibaren ise hafta ic¸i hafta sonu ayrımı olmaksızın sokagˆa c¸ıkma ile buna bagˆlı olarak uygulanan s¸ehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokagˆa c¸ıkma ve s¸ehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

2. I·S¸YERLERI·NI·N FAALI·YETLERI·

Tu¨m is¸kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mu¨cadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde kendi is¸kolu/faaliyet alanı ic¸in belirlenmis¸ tu¨m tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmis¸ durumda olan tu¨m is¸yerleri, 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren tekrar faaliyet go¨sterebileceklerdir.

SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR

2.2­ Sekto¨ru¨n talebi dogˆrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren faaliyet go¨stereceklerdir.

MASADAKİ KİŞİ SAYISI KISITLAMASI KALKTI

2.3­ Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren yeme-­ic¸me yerlerinin ac¸ık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kis¸i sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

KAHVE VE KIRATHANELER NORMALE DÖNÜYOR

2.4­ Kahvehane, kıraathane gibi kagˆıt, tas¸ vb . oyunların oynandıgˆı is¸yerlerinde so¨z konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına mu¨saade edilecektir.


2.5­ Sokagˆa c¸ıkma kısıtlamalarının sona erecegˆi 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren tu¨m is¸yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna go¨re ilgili idare tarafından belirlenmis¸ olan ac¸ılıs¸-­kapanıs¸ saatleri c¸erc¸evesinde faaliyet go¨sterebilecektir.

MÜZİK YAYINLARI 24.00’A KADAR

2.6­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, digˆer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren mu¨zik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

2.7­ Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahc¸e, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren kaldırılacaktır.

NARGİLE YASAĞI DEVAM EDİYOR

2.8­ Salgının yayılımı ac¸ısından c¸ok ciddi risk olus¸turması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan is¸yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak u¨zere hic¸bir is¸yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

3. TOPLANTI/ETKI·NLI·KLI·KLER I·LE NI·KAHLAR/DU¨GˆU¨NLER

Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmis¸ kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;


3.1­ STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteligˆindeki meslek kurulus¸ları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil genis¸ katılımlı tu¨m etkinlikleri ile her tu¨rlu¨ toplantı, go¨steri veya yu¨ru¨yu¨s¸leri ic¸in halen gec¸erli olan kis¸i bas¸ına asgari ac¸ık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı s¸ekilde su¨rdu¨ru¨lecektir.

NİKAH VE DÜĞÜNLERDE İKRAMA İZİN ÇIKTI

3.2­ Nikah ve Du¨gˆu¨n merasimlerinde; Yiyecek/ic¸ecek ikramı yapılabilecektir. ­Canlı mu¨zik icrası da dahil olmak u¨zere mu¨zik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

HALAY VE DANS YAPILABİLECEK

­ Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde yer alan “du¨gˆu¨n sırasında sosyal mesafenin korunamayacagˆı oyun, dans, halay ya da go¨steri yapılmamalıdır” hu¨kmu¨ dogˆrultusunda, Sagˆlık Bakanlıgˆınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar du¨gˆu¨n ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık tes¸kil etmeyecek s¸ekildeki oyun, dans, halay ya da go¨steriler yapılabilecektir.

­ Nikah/du¨gˆu¨n merasimlerinde (kapalı yerler ic¸in halen uygulanmakta olan kis¸i bas¸ına asgari 6 metrekare yer bulunması s¸artı dıs¸ında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

­ Ko¨y du¨gˆu¨nlerine 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak du¨gˆu¨nlerine (il, ilc¸e ve beldelerde) izin verilip verilmeyecegˆi I·l/I·lc¸e Hıfzıssıhha Kurullarında kararlas¸tırılacaktır.

­ Su¨nnet, nis¸an ve kına gibi etkinliklere ise daha o¨nceden duyuruldugˆu u¨zere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

KONSERLER VE FESTİVALLERE İZİN VERİLECEK

3.3­ Konser, festival, genc¸lik kampı gibi etkinliklere kis¸i bas¸ına asgari ac¸ık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.

4. TOPLU ULAS¸IM TEDBI·RLERI·

Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde toplu tas¸ıma ile ilgili olarak belirlenmis¸ kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1­ 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren s¸ehir ic¸i ve/veya s¸ehirlerarası tu¨m toplu tas¸ıma arac¸larındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

4.2­ 65 yas¸ ve u¨zeri vatandas¸larımız ile 18 yas¸ altı genc¸ler/c¸ocuklarımızın s¸ehir ic¸i toplu tas¸ıma arac¸larını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren kaldırılacaktır.

5. KONAKLAMA TESI·SLERI·NE DAI·R TEDBI·RLER

5.1­ Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde getirilen tu¨m kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yo¨nelik ilgili Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.

5.2­ Konaklama tesislerinin ac¸ık veya kapalı alanlarında du¨zenlenecek olan egˆlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna go¨re Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde yer alan digˆer usul ve esaslara uyulması sagˆlanacaktır.

5.3­ I·s¸letmecileri tarafından konaklama tesisleri ic¸erisindeki alanlarda (restoran, kulu¨p vb.) yogˆunlas¸manın o¨nu¨ne gec¸ilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi ic¸in her tu¨rlu¨ tedbir alınacaktır.

6. KAMU KURUM VE KURULUS¸LARINDA MESAI·

6.1­ Temel usul ve esasları Cumhurbas¸kanlıgˆı Genelgesinde belirlenecek s¸ekilde; kamu kurum ve kurulus¸larında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren normal mesai du¨zenine geri do¨nu¨lecektir. Kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in gu¨nlu¨k c¸alıs¸manın bas¸lama ve bitis¸ saatleri ile o¨gˆle dinlenme su¨resi bo¨lgelerin ve hizmetin o¨zelliklerine go¨re valilerce tespit edilecektir.

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBI·RLER

7.1­ U¨lkemize giris¸te sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilis¸kin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgemizle

getirilen du¨zenlemelerde as¸agˆıdaki degˆis¸iklikler hayata gec¸irilecektir;

­ Banglades¸, Brezilya, Gu¨ney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan u¨lkemize gelen kis¸iler ile son 14 gu¨nde bu u¨lkelerde bulundugˆu anlas¸ılan kis¸ilere yo¨nelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kis¸ilerin u¨lkemize giris¸ten azami 72 saat o¨nce yapılmıs¸ negatif sonuc¸lu PCR test raporu ibrazı yeterli go¨ru¨lecektir.

­ Afganistan ve Pakistan'dan u¨lkemize gelen kis¸iler ile son 14 gu¨nde bu u¨lkelerde bulundugˆu anlas¸ılan kis¸ilere yo¨nelik zorunlu karantina uygulamasının su¨resi 10 gu¨ne du¨s¸u¨ru¨lecek ve karantinanın 7 nci gu¨nu¨nde uygulanan PCR testinin negatif c¸ıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif c¸ıkması halinde ise Sagˆlık Bakanlıgˆı COVI·D­19 rehberi dogˆrultusunda hareket edilecektir.

­ Bu s¸ekilde u¨lkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kis¸iler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabilecegˆi gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama u¨cretleri, bu kis¸ilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilis¸kin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

7.2­ Sınır kapılarımızdan giris¸te azami 72 saat o¨nce yapılmıs¸ negatif sonuc¸lu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandas¸larımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif c¸ıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sagˆlanacaktır.

8. GENEL ESASLAR

8.1­ Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir is¸kolu/faaliyet alanına ilis¸kin ayrı ayrı belirlenmis¸ olan tedbir, usul ve esasların ilgili is¸yeri yetkilileri ve c¸alıs¸anlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine agˆırlık verilecektir.

8.2­ Gerek Bakanlıgˆımızın ilgili Genelgeleri gerekse Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar c¸erc¸evesinde, o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami du¨zeyde kapasite ile katılım go¨sterdigˆi (digˆer kurum ve kurulus¸ların personeli/go¨revlileri ile takviye edilmis¸ s¸ekilde) yogˆunlas¸tırılmıs¸ denetimler gerc¸ekles¸tirilecektir.

8.3­ Yu¨ru¨tu¨lecek her tu¨rlu¨ denetim faaliyetinde is¸yeri sahipleri/c¸alıs¸anları ile vatandas¸larımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklas¸ım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerru¨r, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranıs¸larla kars¸ılas¸ılması halinde ise gerekli idari/adli is¸lem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar dogˆrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca I·l/I·lc¸e Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklıgˆa meydan verilmemesi ve magˆduriyete neden olunmaması hususunda; Bilgi ve geregˆini o¨nemle arz ve rica ederim.

1 Temmuz’da başlayacak normalleşmeyle ilgili genelge yayınlandı.